چرا خود برتر بيني، در ذيل استكبار مي گنجد؟

در حديث مي خوانيم: هر كس خودش را بهتر از ديگران بداند، مستكبر است.

« مَن ذهب ان له علي الآخر فضلاً فهو من المستكبرين». آري، چون عاقبت افراد را نمي دانيم، نبايد قضاوت عجولانه كنيم. چه بسا افراد فاسقي كه مؤمن و افراد مؤمني كه بد عاقبت مي شوند.

ادامه مطلب